Loading

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (w dalszej części nazwany „Regulaminem”) określa warunki korzystania z portalu evege.pl
 2. Właścicielem strony evege.pl jest Marcin Grzęda, zamieszkały we Wrocławiu. Legitymujący się numerem PESEL 94122704890
 3. Administratorem strony evege.pl jest jej Właściciel.
 4. Przeznaczeniem portalu evege.pl jest publikowanie artykułów dotyczących kuchni wegańskiej.
 5. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się (do rozbudowania w zależności od potrzeb):

a) Administrator – osoba odpowiedzialna za obsługę strony internetowej evege.pl

b) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, takie jak imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres IP;

c) Komentarz – opinia Użytkownika dodana do artykułów opublikowanych w serwisie evege.pl

d) Portal – strona internetowa znajdująca się pod adresem evege.pl, za pośrednictwem której świadczone są usługi określone w § 1 pkt. 5 lit. g

e) Regulamin – niniejszy Regulamin portalu evege.pl

f) Rejestracja – czynność jednorazowa, polegająca na założeniu przez Użytkownika konta na Portalu z wykorzystaniem adresu poczty e-mail Użytkownika

g) Usługa – usługa świadczona przez Portal bezpłatnie, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zapoznania się z treścią zawartych na Portalu artykułów. Użytkownikom zarejestrowanym umożliwia się zamieszczanie komentarzy pod treścią opublikowanych na stronie artykułów.

h) Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z poźńiejszymi zmianami);

i) Umowa – umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, w ramach której Portal świadczy drogą elektroniczną Usługi na rzecz użytkownika Portalu

j) Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę evege.pl lub osoba, która dokonała Rejestracji

6.Wejście na stronę internetową evege.pl oznacza zaakceptowanie warunków Umowy określonych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na związanie się treścią Umowy i Regulaminu, proszony jest o opuszczenie niniejszej strony internetowej.

 

§ 2 Zasady korzystania z Portalu

 1. Informacje i artykuły zawarte na portalu evege.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią profesjonalnej porady medycznej lub dietetycznej, jak również nie mogą zastąpić wizyty u profesjonalnego dietetyka lub lekarza. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa wykorzystania treści udostępnianych w ramach portalu evege.pl. Użytkownik wykorzystuje zamieszczone w Portalu informacje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. Materiały przedstawione na niniejszej stronie internetowej udostępniane są nieodpłatnie.
 3. Ze względu na wyłącznie informacyjny charakter treści zamieszczonych w Portalu, nie mogą one stanowić podstawy do ustanowienia wiążących relacji prawnych lub ich nawiązywania.
 4. Informacje o poszczególnych produktach zamieszczone w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Usługi przez Użytkownika wymagane jest:

a) połączenie z siecią internet;

b) posiadanie przez Użytkownika odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, pozwalającego na poprawne wyświetlenie treści wizualnych strony, w tym przeglądarki internetowej;

c) w przypadku publikowania komentarzy – dodatkowo dokonanie rejestracji zgodnie z 1 pkt. 5 lit. f. Do dokonania rejestracji konieczne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej.

§ 4 Prawa autorskie

 1. Zamieszczone na Portalu treści są przedmiotem ochrony polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Prawa do tych treści zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź innych osób uprawnionych.
 2. Żadna część strony nie może być kopiowana lub rozpowszechniana w dowolnej formie lub w jakikolwiek sposób bez zgody Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów.
 3. Użytkownik może ściągać i kopiować treści zamieszczone na stronie wyłącznie do prywatnego użytku, nie mającego na celu osiągnięcia korzyści majątkowej w sposób pośredni lub bezpośredni. Ustanawianie hiperłączy (linków) do treści zamieszczonych na Portalu jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy nie pozostawia ono wątpliwości co do pochodzenia i autorstwa tych treści.
 4. Naruszenie powyższych zakazów skutkuje odpowiedzialnością przewidzianą przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 5 Komentarze

 1. Użytkownik zarejestrowany może publikować komentarze pod treściami znajdującymi się na Portalu.
 2. Zakazane są wszelkie komentarze o treści naruszającej przepisy prawa oraz komentarze obrażające inne osoby, w tym publikowanie treści o charakterze dyskryminacyjnym.
 3. Użytkownik zgadza się poprzez opublikowanie komentarza na ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności karnej lub cywilnej z tego tytułu
 4. Komentarze powinny być zgodne z regułami gramatycznymi języka polskiego.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo moderowania komentarzy w granicach swego uznania, w tym przede wszystkim możliwość usunięcia komentarzy nie spełniających warunków określonych powyżej.
 6. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

§  6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Administrator podejmuje w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności wszelkie działania mające na celu zagwarantowanie poprawnego funkcjonowania portalu evege.pl od strony technicznej oraz merytorycznej.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz reklamacje należy zgłaszać poprzez zawiadomienie na adres e-mail Administratora: m.grzeda@evege.pl.
 3. Za datę otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 6 pkt. 2, uważa się datę otrzymania przez Administratora wiadomości e-mail z zawiadomieniem.
 4. Reklamacje i zgłoszone nieprawidłowości będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia.

§ 7 Dane osobowe

 1. Właściciel jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dba o rzetelnie ochronę danych osobowych użytkowników.
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.
 3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów administratora związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.
 4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania lub rejestracji.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.
 6. Administrator nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.
 1. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto właściciel może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych. Identyfikacja użytkowników jest przy tym wykluczona.
 2. Na żądanie właściwego urzędu administrator ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
 3. Bazy danych administracji zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy właściciela w celach wymienionych powyżej.
 4. Hasła dostępu do strony nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać. Przy opuszczaniu strony użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.
 1. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. W tym celu należy skorzystać z opcji ,,wyłącz” znajdującej się w ustawieniach przeglądarki, które znajdują się w Microsoft Internet Explorer w punkcie menu ,,Dodatki/opcje internetowe”, a w Mozilla Firerfox w punkcie ,,Dodatki/ustawienia”. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, o której mowa w § 1 pkt. 5 lit. g, w każdym czasie.
 3. Aktualna treść Regulaminu znajduje się na stronie evege.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Regulamin PDF

 

 

 

X

Zapisz się do newslettera !

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl
 
Chrup, chrup. Uwielbiamy ciasteczka <3 na naszej stronie są używane pliki cookies :)